ژانر. دسته War
The King's Man

The King's Man

Operation Mincemeat

Operation Mincemeat

Hacksaw Ridge

Hacksaw Ridge

Zeros and Ones

Zeros and Ones

Halo: Legends

Halo: Legends

Amina

Amina

خشم

خشم

Halo: Landfall

Halo: Landfall

جنگ برای سیاره میمون‌ها

جنگ برای سیاره میمون‌ها

American Sniper

American Sniper

Brothers

Brothers

Forces spéciales

Forces spéciales

Justice Society: World War II

Justice Society: World War II

Forgive Us Our Trespasses

Forgive Us Our Trespasses

پست فطرت های لعنتی

پست فطرت های لعنتی

۱۳ ساعت: سربازان مخفی بنغازی

۱۳ ساعت: سربازان مخفی بنغازی