77 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
スター・ウォーズ:ビジョンズ

スター・ウォーズ:ビジョンズ

77 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
An anthology series of animated short films celebrating Star Wars through the lens of the world's best anime creators.

ಚಾಲನಾಸಮಯ: 15:22 ನಿಮಿಷಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ: HD

ಮೊದಲ ವಾಯು ದಿನಾಂಕ: Sep 22, 2021

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ: Sep 22, 2021

ಸಂಚಿಕೆ: 9 ಸಂಚಿಕೆ

ಸೀಸನ್: 1 ಸೀಸನ್

IMDb: 2.9

ಕೀವರ್ಡ್: