2930 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
Chucky

Chucky

2930 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
After a vintage Chucky doll turns up at a suburban yard sale, an idyllic American town is thrown into chaos as a series of horrifying murders begin to expose the town’s hypocrisies and secrets. Meanwhile, the arrival of enemies — and allies — from Chucky’s past threatens to expose the truth behind the killings, as well as the demon doll’s untold origins.

ಚಾಲನಾಸಮಯ: 46:14 ನಿಮಿಷಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ: HD

ಮೊದಲ ವಾಯು ದಿನಾಂಕ: Oct 12, 2021

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ: Nov 30, 2021

ಸಂಚಿಕೆ: 8 ಸಂಚಿಕೆ

ಸೀಸನ್: 1 ಸೀಸನ್

IMDb: 3.1