600 ទស្សនៈ
今際の国のアリス

今際の国のアリス

600 ទស្សនៈ
With his two friends, a video-game-obsessed young man finds himself in a strange version of Tokyo where they must compete in dangerous games to win.

ពេលរត់: 48:14 នាទី

គុណភាព: HD

កាលបរិច្ឆេទខ្យល់ដំបូង: Dec 10, 2020

កាលបរិច្ឆេទអាកាសចុងក្រោយ: Dec 10, 2020

ភាគ: 8 ភាគ

រដូវ: 2 រដូវ

IMDb: 2.8

ពាក្យគន្លឹះ: