1807 ទស្សនៈ
쓸쓸하고 찬란하神-도깨비

쓸쓸하고 찬란하神-도깨비

1807 ទស្សនៈ
In his quest for a bride to break his immortal curse, a 939-year-old guardian of souls meets a grim reaper and a sprightly student with a tragic past.

ប្រភេទ: ,

ខាស: , , , , ,

នាវិក: ,

ប្រទេស:

ស្ទូឌីយោ:

ពេលរត់: 77:14 នាទី

គុណភាព: HD

កាលបរិច្ឆេទខ្យល់ដំបូង: Dec 02, 2016

កាលបរិច្ឆេទអាកាសចុងក្រោយ: Jan 21, 2017

ភាគ: 16 ភាគ

រដូវ: 1 រដូវ

IMDb: 2.3

ពាក្យគន្លឹះ: