396 ទស្សនៈ
小林さんちのメイドラゴン

小林さんちのメイドラゴン

396 ទស្សនៈ
Kobayashi lives alone in an apartment, until one day, Tohru appeared and they ended up living together. Tooru looks down on humans as inferior and foolish, but having been saved by Kobayashi-san, she does everything she can to repay the debt and help her with various things, although not everything goes according to plan. A mythical everyday life comedy about a hard working office lady living with a dragon girl.

ពេលរត់: 24:14 នាទី

គុណភាព: HD

កាលបរិច្ឆេទខ្យល់ដំបូង: Jan 12, 2017

កាលបរិច្ឆេទអាកាសចុងក្រោយ: Sep 23, 2021

ភាគ: 26 ភាគ

រដូវ: 2 រដូវ

IMDb: 2.6