4 ទស្សនៈ
Les Mutants

Les Mutants

4 ទស្សនៈ
In Notre-Dame-du-Lointain, a village far from major urban centers, three young people make a strange discovery. In an abandoned barn, a family of mutants is hiding: human-like beings, but struggling with horrible animal growths. Leo, Zoe, and Marcus finally understand that these people are actually members of a local family who had mysteriously gone missing a year earlier. But what happened to them? Why have they transformed?

ប្រភេទ:

ខាស:

នាវិក:

ប្រទេស:

ស្ទូឌីយោ:

ពេលរត់: 25:14 នាទី

គុណភាព: HD

កាលបរិច្ឆេទខ្យល់ដំបូង: Aug 24, 2020

កាលបរិច្ឆេទអាកាសចុងក្រោយ: Oct 22, 2021

ភាគ: 90 ភាគ

រដូវ: 2 រដូវ

IMDb: 5.7

ពាក្យគន្លឹះ: