819 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
トニカクカワイイ

トニカクカワイイ

819 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
First comes marriage, then comes an earthbound love that is out of this world! From the day his parents named him, Nasa Yuzaki has been destined for outer space...or so he believes. But while trying to join the space program, he is thrown for a loop when an accident introduces him to Tsukasa, a mysterious girl with strange powers. Is she an alien, a moon goddess or something else? Since she insists on marrying him, Nasa has plenty of chances to find out!

ಚಾಲನಾಸಮಯ: 24:14 ನಿಮಿಷಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ: HD

ಮೊದಲ ವಾಯು ದಿನಾಂಕ: Oct 03, 2020

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ: Dec 19, 2020

ಸಂಚಿಕೆ: 12 ಸಂಚಿಕೆ

ಸೀಸನ್: 1 ಸೀಸನ್

IMDb: 2.4