71 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
Naked News

Naked News

71 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
A real television newscast, the show is prepared in Toronto and runs daily, with 25-minute episodes 6 days per week. The female anchors read the news fully nude or strip as they present their news segments.

ಪ್ರಕಾರ: ,

ಪಾತ್ರವರ್ಗ:

ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

ದೇಶ:

ಸ್ಟುಡಿಯೋ:

ಚಾಲನಾಸಮಯ: 25:14 ನಿಮಿಷಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ: HD

ಮೊದಲ ವಾಯು ದಿನಾಂಕ: Nov 20, 2005

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ: Oct 18, 2021

ಸಂಚಿಕೆ: 840 ಸಂಚಿಕೆ

ಸೀಸನ್: 17 ಸೀಸನ್

IMDb: 4.9

ಕೀವರ್ಡ್: