8137 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
Grey's Anatomy

Grey's Anatomy

8137 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
Follows the personal and professional lives of a group of doctors at Seattle’s Grey Sloan Memorial Hospital.

ಪ್ರಕಾರ:

ಪಾತ್ರವರ್ಗ: , , , , ,

ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

ದೇಶ:

ಸ್ಟುಡಿಯೋ:

ಚಾಲನಾಸಮಯ: 43:14 ನಿಮಿಷಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ: HD

ಮೊದಲ ವಾಯು ದಿನಾಂಕ: Mar 27, 2005

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ: May 26, 2022

ಸಂಚಿಕೆ: 400 ಸಂಚಿಕೆ

ಸೀಸನ್: 19 ಸೀಸನ್

IMDb: 2.7