52 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
Wheel of Fortune

Wheel of Fortune

52 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
This game show sees contestants solve word puzzles, similar to those used in Hangman, to win cash and prizes determined by spinning a giant carnival wheel.

ಪ್ರಕಾರ:

ಪಾತ್ರವರ್ಗ: ,

ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

ದೇಶ:

ಸ್ಟುಡಿಯೋ: ,

ಚಾಲನಾಸಮಯ: 25:14 ನಿಮಿಷಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ: HD

ಮೊದಲ ವಾಯು ದಿನಾಂಕ: Sep 19, 1983

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ: May 20, 2022

ಸಂಚಿಕೆ: 1976 ಸಂಚಿಕೆ

ಸೀಸನ್: 40 ಸೀಸನ್

IMDb: 4.2

ಕೀವರ್ಡ್: