11 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
Canım Annem

Canım Annem

11 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
Zeynep is an innocent and beautiful girl who's very fond of her mother. One day, her mother Cemre dies in an accident. No one can bring themselves to tell Zeynep that her mother is dead. Zeynep was born with a heart condition and she is not strong enough to bear the news. When she was dying, Zeynep's mother is slandered so that Murat, who used to love her madly, now hates her deeply. Now that Asude, her grandmother has the perfect conditions to make Murat marry Melek, the woman she'd like to see as her daughter-in-law. The night that Zeynep finds out about her mother's death, she also finds out that Murat is to marry Melek and she has an attack. When Zeynep's heart is about to stop, a miracle happens. Zeynep comes across Nazli, who looks exactly like her mother.

ಚಾಲನಾಸಮಯ: 50:14 ನಿಮಿಷಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ: HD

ಮೊದಲ ವಾಯು ದಿನಾಂಕ: Feb 14, 2022

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ: Jun 17, 2022

ಸಂಚಿಕೆ: 90 ಸಂಚಿಕೆ

ಸೀಸನ್: 1 ಸೀಸನ್

IMDb: 3.6

ಕೀವರ್ಡ್: