1030 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
Halo

Halo

1030 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
Depicting an epic 26th-century conflict between humanity and an alien threat known as the Covenant, the series weaves deeply drawn personal stories with action, adventure and a richly imagined vision of the future.

ಚಾಲನಾಸಮಯ: 60:50 ನಿಮಿಷಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ: HD

ಮೊದಲ ವಾಯು ದಿನಾಂಕ: Mar 24, 2022

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ: May 19, 2022

ಸಂಚಿಕೆ: 9 ಸಂಚಿಕೆ

ಸೀಸನ್: 1 ಸೀಸನ್

IMDb: 2.5