11469 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
Stranger Things

Stranger Things

11469 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
When a young boy vanishes, a small town uncovers a mystery involving secret experiments, terrifying supernatural forces, and one strange little girl.

ಚಾಲನಾಸಮಯ: 50:14 ನಿಮಿಷಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ: HD

ಮೊದಲ ವಾಯು ದಿನಾಂಕ: Jul 15, 2016

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ: Jul 01, 2022

ಸಂಚಿಕೆ: 34 ಸಂಚಿಕೆ

ಸೀಸನ್: 4 ಸೀಸನ್

IMDb: 2.4