7767 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
Euphoria

Euphoria

7767 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
A group of high school students navigate love and friendships in a world of drugs, sex, trauma, and social media.

ಚಾಲನಾಸಮಯ: 60:14 ನಿಮಿಷಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ: HD

ಮೊದಲ ವಾಯು ದಿನಾಂಕ: Jun 16, 2019

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ: Feb 27, 2022

ಸಂಚಿಕೆ: 16 ಸಂಚಿಕೆ

ಸೀಸನ್: 2 ಸೀಸನ್

IMDb: 2.6