1155 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
Moon Knight

Moon Knight

1155 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
When Steven Grant, a mild-mannered gift-shop employee, becomes plagued with blackouts and memories of another life, he discovers he has dissociative identity disorder and shares a body with mercenary Marc Spector. As Steven/Marc’s enemies converge upon them, they must navigate their complex identities while thrust into a deadly mystery among the powerful gods of Egypt.

ಚಾಲನಾಸಮಯ: 47:14 ನಿಮಿಷಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ: HD

ಮೊದಲ ವಾಯು ದಿನಾಂಕ: Mar 30, 2022

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ: May 04, 2022

ಸಂಚಿಕೆ: 6 ಸಂಚಿಕೆ

ಸೀಸನ್: 1 ಸೀಸನ್

IMDb: 2.8