401 കാഴ്‌ചകൾ
小林さんちのメイドラゴン

小林さんちのメイドラゴン

401 കാഴ്‌ചകൾ
Kobayashi lives alone in an apartment, until one day, Tohru appeared and they ended up living together. Tooru looks down on humans as inferior and foolish, but having been saved by Kobayashi-san, she does everything she can to repay the debt and help her with various things, although not everything goes according to plan. A mythical everyday life comedy about a hard working office lady living with a dragon girl.

പ്രവർത്തനസമയം: 24:14 മിനിറ്റ്

ഗുണമേന്മയുള്ള: HD

ആദ്യ എയർ തീയതി: Jan 12, 2017

അവസാന എയർ തീയതി: Sep 23, 2021

എപ്പിസോഡ്: 26 എപ്പിസോഡ്

സീസൺ: 2 സീസൺ

IMDb: 2.6