43 ਵਿਚਾਰ
Wheel of Fortune

Wheel of Fortune

43 ਵਿਚਾਰ
This game show sees contestants solve word puzzles, similar to those used in Hangman, to win cash and prizes determined by spinning a giant carnival wheel.

ਸ਼ੈਲੀ:

ਕਾਸਟ: ,

ਕਰੂ:

ਦੇਸ਼:

ਸਟੂਡੀਓ: ,

ਰਨਟਾਈਮ: 25:14 ਮਿੰਟ

ਗੁਣ: HD

ਪਹਿਲੀ ਏਅਰ ਮਿਤੀ: Sep 19, 1983

ਆਖਰੀ ਏਅਰ ਮਿਤੀ: Jan 28, 2022

ਪ੍ਰਸੰਗ: 1112 ਪ੍ਰਸੰਗ

ਸੀਜ਼ਨ: 20 ਸੀਜ਼ਨ

IMDb: 4.2

ਕੀਵਰਡ: