27 ਵਿਚਾਰ
Bluey

Bluey

27 ਵਿਚਾਰ
Bluey is an inexhaustible six year-old Blue Heeler dog, who loves to play and turns everyday family life into extraordinary adventures, developing her imagination as well as her mental, physical and emotional resilience.

ਰਨਟਾਈਮ: 7:14 ਮਿੰਟ

ਗੁਣ: HD

ਪਹਿਲੀ ਏਅਰ ਮਿਤੀ: Oct 01, 2018

ਆਖਰੀ ਏਅਰ ਮਿਤੀ: Dec 16, 2021

ਪ੍ਰਸੰਗ: 129 ਪ੍ਰਸੰਗ

ਸੀਜ਼ਨ: 3 ਸੀਜ਼ਨ

IMDb: 4.2

ਕੀਵਰਡ: