3207 දසුන්
No Time to Die

No Time to Die

3207 දසුන්
Bond has left active service and is enjoying a tranquil life in Jamaica. His peace is short-lived when his old friend Felix Leiter from the CIA turns up asking for help. The mission to rescue a kidnapped scientist turns out to be far more treacherous than expected, leading Bond onto the trail of a mysterious villain armed with dangerous new technology.

ධාවන කාලය: 163 මිනිත්තු

ගුණාත්මක: HD

නිදහස් කරන්න: Sep 29, 2021

IMDb: 3.5

රට: United Kingdom, United States of America

භාෂාව: English, Español, Italiano, Pусский, Français

මූල පදය :