5 දසුන්
Grand Sumo tournaments are held six times a year and broadcast on NHK

ප්‍රභේදය:

කාස්ට්:

කාර්ය මණ්ඩලය:

රට:

ශබ්දාගාර:

ධාවන කාලය: 26:14 මිනිත්තු

ගුණාත්මක: HD

පළමු ගුවන් දිනය: Sep 13, 2020

අවසාන ගුවන් දිනය: Sep 26, 2021

කථාංගය: 120 කථාංගය

කන්නය: 8 කන්නය

IMDb: 5.8

මූල පදය: