3129 వీక్షణలు
Chucky

Chucky

3129 వీక్షణలు
After a vintage Chucky doll turns up at a suburban yard sale, an idyllic American town is thrown into chaos as a series of horrifying murders begin to expose the town’s hypocrisies and secrets. Meanwhile, the arrival of enemies — and allies — from Chucky’s past threatens to expose the truth behind the killings, as well as the demon doll’s untold origins.

రన్‌టైమ్: 42:14 నిమిషాలు

నాణ్యత: HD

మొదటి ప్రసార తేదీ: Oct 12, 2021

చివరి ప్రసార తేదీ: Nov 30, 2021

ఎపిసోడ్: 8 ఎపిసోడ్

బుతువు: 2 బుతువు

IMDb: 3.1